Regulamin członkowski

REGULAMIN CZŁONKOWSKI AEROKLUBU PODKARPACKIEGO-SL

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1. Podstawowe prawa i obowiązki członków Aeroklubu Podkarpackiego-Szkoły Lotniczej określone  w Statucie Aeroklubu, przedstawione są w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego-SL na podstawie § 8 ust. 6 Statutu określa dodatkowe prawa i obowiązki członków Aeroklubu Podkarpackiego SL oraz zasady nabywania, zawieszania, utraty i przywracania członkostwa i zawarł je w niniejszym „Regulaminie członkostwa Aeroklubu Podkarpackiego-SL”.

§2. Zawarte w niniejszym „Regulaminie” prawa, obowiązki i zasady obowiązują wszystkich członków Aeroklubu Podkarpackiego-SL.

§3. Użyte w treści regulaminu definicje lub skróty oznaczają:

  • Regulamin – Regulamin członkostwa Aeroklubu Podkarpackiego-SL.
  • Statut – Statut Aeroklubu Podkarpackiego-Szkoły Lotniczej
  • Aeroklub – Aeroklub Podkarpacki-SL
  • WZ A.Pdkp SL – Walne Zgromadzenie Aeroklubu Podkarpackiego SL
  • Zarząd – Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego SL
  • Członek (..) – osoba będąca członkiem Aeroklubu Polskiego, przyjęta w Aeroklubie Podkarpackim SL na członka stowarzyszonego, wspierającego lub zwyczajnego albo, któremu WZ APdkp-SL nadało godność członka honorowego Aeroklubu Podkarpackiego-SL.

ROZDAZIAŁ 2

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI

§4. Członkiem stowarzyszonym może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie jest aktualnie członkiem honorowym, zwyczajnym bądź wspierającym Aeroklubu;

b) złożyła wypełnioną deklarację na członka stowarzyszonego wg ustalonego w załączniku wzoru;

c) nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec Aeroklubu;

§5. 1. Przyjęcie członka stowarzyszonego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

2. Za datę przyjęcia członka stowarzyszonego uznaje się datę pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd złożonej deklaracji.

3. Członek stowarzyszony jest zobowiązany uiścić składkę wpisową w wysokości ustalonej przez Zarząd, w okresie do 14 dni od dnia, w którym rozpatrzono pozytywnie jego deklarację.

4. W przypadku nie uiszczenia pierwszej składki wpisowej w terminie 30 dni od daty przyjęcia, decyzja Zarządu o przyjęciu jest nieważna.

§6. 1. Członkowie stowarzyszeni mogą korzystać z infrastruktury Aeroklubu Podkarpackiego w ramach prowadzonej przez siebie działalności statutowej (szkoleń) i zgodnie z ustalonymi zasadami lub regulaminami tej działalności.

2. Członkowie stowarzyszeni mogą realizować swoją działalność statutową, zgodnie z ustalonymi zasadami lub regulaminami z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. Członkowie stowarzyszeni nie wcześniej jak po upływie 2 lat mogą ubiegać się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych składając określoną wzorem deklarację.

6. Członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa, na mocy Uchwały o afiliacji przez Aeroklub, automatycznie stają się członkami stowarzyszonymi APdkp-SL.

§7. Członkowie stowarzyszeni oprócz praw i obowiązków statutowych są obowiązani przestrzegać postanowień uchwał, zarządzeń władz aeroklubu oraz terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Aeroklubu i wywiązywać się z zadeklarowanych lub ustalonych decyzją Zarządu świadczeń.

ROZDAZIAŁ 3

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

§8. Członkiem wspierającym Aeroklubu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

a) nie jest członkiem zwyczajnym lub honorowym Aeroklubu Podkp-SL,

b) złożyła wypełnioną deklarację członka wspierającego,

c) nie posiada żadnych innych zobowiązań wobec Aeroklubu.

§9. 1. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu APdkp-SL.

2. Za datę przyjęcia członka wspierającego uznaje się datę pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd złożonej deklaracji.

3. Członek wspierający jest zobowiązany uiścić pierwszą składkę wpisową w okresie do 14 dni od dnia, w którym rozpatrzono pozytywnie jego deklarację.

4. W przypadku nie uiszczenia pierwszej składki członkowskiej (wpisowej) w terminie 30 dni od daty przyjęcia, decyzja Zarządu o przyjęciu jest nieważna.

§10. 1. Członkowie wspierający będący osobami fizycznymi, oprócz praw i obowiązków statutowych są obowiązani przestrzegać postanowień uchwał, zarządzeń władz aeroklubu oraz terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Aeroklubu i terminowo wywiązywać się z zadeklarowanych lub ustalonych decyzją Zarządu świadczeń.

2. Prawa i obowiązki członków wspierających będący osobami prawnymi, ustala każdorazowo Zarząd zgodnie ze Statutem Aeroklubu.

ROZDAZIAŁ 4

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

§11. Członkiem zwyczajnym Aeroklubu może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie jest członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego przyjętym w innym aeroklubie regionalnym;

b) jest aktualnym członkiem stowarzyszonym Aeroklubu przez okres co najmniej 2 lat;

c) bierze czynny udział w działalności co najmniej jednej sekcji specjalnościowej Aeroklubu;

d) złożyła wypełnioną określoną wzorem deklarację członka zwyczajnego, zawierającą rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych sekcji specjalnościowej Aeroklubu Podkarpackiego-SL, w której dana osoba działa w charakterze członka stowarzyszonego;

e) nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec Aeroklubu.

§12. 1. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

2. Za datę przyjęcia członka zwyczajnego (zmianę rodzaju członkostwa) uznaje się datę pozytywnego rozpatrzenia złożonej deklaracji przez Zarząd APdkp-SL.

3. Członek zwyczajny jest zobowiązany uiścić składkę członkowską (wpisową) w wysokości ustalonej przez Zarząd ) i pierwszą składkę członkowską w zakresie odpowiednim dla członka zwyczajnego w okresie do 14 dni od dnia, w którym rozpatrzono pozytywnie jego deklarację.

4. W przypadku nie uiszczenia składki członkowskiej (wpisowej) i pierwszej składki członkowskiej w terminie 30 dni w którym rozpatrzono pozytywnie jego deklarację, decyzja Zarządu o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych (zmianę rodzaju członkostwa) jest nieważna.

§13. Członkowie zwyczajni oprócz praw i obowiązków wynikających ze Statutu są obowiązani przestrzegać postanowień uchwał, zarządzeń władz Aeroklubu oraz terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Aeroklubu i terminowo wywiązywać się z zadeklarowanych lub ustalonych decyzją Zarządu świadczeń.

ROZDAZIAŁ 5

CZŁONKOWIE HONOROWI

§14. Za wybitną działalność na rzecz Aeroklubu lub w lotnictwie sportowym, członkowi Aeroklubu Podkarpackiego-SL, będącego osobą fizyczną i będącego członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego, przyjętym w Aeroklubie Podkarpackim – SL, może być nadany status „Członka Honorowego Aeroklubu Podkarpackiego-SL”.

§15. Tytuł Członka Honorowego Aeroklubu Podkarpackiego-SL na wniosek Zarządu przyznaje Walne Zgromadzenie Aeroklubu Podkarpackiego-SL.

§16. Członkowie Honorowi Aeroklubu Podkarpackiego-SL mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

ROZDAZIAŁ 6

NAGRODY I KARY ORGANIZACYJNE

§17. 1. Za aktywną działalność na rzecz Aeroklubu Podkarpackiego SL, członkowie Aeroklubu, mogą być wyróżniani następującymi nagrodami organizacyjnymi:

a) pochwałą ustną;

b) dyplomem uznania;

c) nagrodą specjalną.

2. Decyzje w sprawach przyznawania wyróżniania podejmuje Zarząd.

18. Członkowie Aeroklubu, którzy działają na szkodę Stowarzyszenia bądź naruszają postanowienia Statutu lub innych regulaminów, podlegają karom organizacyjnym wynikającym ze Statutu.

ROZDAZIAŁ 7

CZASOWE ZAWIESZANIE, UTRATA I PRZYWRACANIE CZŁONKOSTWA

§19. 1. W przypadku zaistnienia sytuacji losowych, członek stowarzyszony, zwyczajny lub wspierający Aeroklubu może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o czasowe zawieszenie praw i obowiązków wynikających ze swojego członkostwa w Aeroklubie.

2. W czasie trwania zawieszenia członek nie posiada praw członka Aeroklubu Podkarpackiego-SL oraz zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz Aeroklubu.

3. W czasie trwania zawieszenia członek nie prowadzi działalności statutowej i nie może korzystać z infrastruktury Aeroklubu, zgodnie z ustalonymi zasadami lub regulaminami tej działalności.

§20. Warunki i tryb rozpatrywania wniosku o zawieszenie członkostwa oraz zasady jego przywracania:

a) uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Aeroklubu Polskiego i Podkarpackiego SL;

b) czas trwania zawieszenia członkostwa zwyczajnego lub wspierającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące;

c) o chęci zawieszenia członkostwa członek zwyczajny lub wspierający Aeroklubu pisemnie powiadamia Zarząd z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jednocześnie powód i czas trwania zawieszenia;

d) zawieszenie członkostwa następuje na podstawie podjętej uchwały Zarządu;

e) zawieszone członkostwo przywracane jest automatycznie po upłynięciu zadeklarowanego okresu;

f) członek, który zawiesił swoje członkostwo, ma prawo skrócić okres zadeklarowanego zawieszenia, jednak jeżeli byłby on krótszy niż 12 miesięcy – zobowiązany jest opłacić składki członkowskie za cały okres zawieszenia.

§21. 1. Przynależność do Aeroklubu ustaje w przypadkach określonych w Statucie i zgodnie z procedurami w nim określonymi.

2. W przypadku ustania przynależności do Aeroklubu z powodów określonych w statucie o fakcie tym Zarząd Aeroklubu powiadamia Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego.

3. Ustanie lub utrata członkostwa nie ogranicza prawa Aeroklubu do dochodzenia swoich roszczeń wobec byłych członków na drodze cywilno-prawnej.

4. W przypadku osoby skreślonej z listy członków stowarzyszonych, wspierających lub zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy lub nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, oraz gdy ta osoba wyraziła pisemnie chęć ponownego przyjęcia w poczet członków, a od momentu skreślenia nie upłynął jeszcze okres 6 miesięcy, Zarząd może podjąć decyzję o ponownym przyjęciu (przywróceniu członkostwa) bez konieczności uiszczania opłaty wpisowej pod warunkiem uregulowania przez tą osobę składek członkowskich na rzecz Aeroklubu Podkarpackiego SL i Polskiego za okres od momentu zalegania do czasu przywrócenia członkostwa.

ROZDAZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22. 1. Deklaracje członkowskie winny być rozpatrzone przy okazji najbliższego posiedzenia Zarządu, nie później niż 3 miesiące od daty złożenia deklaracji.

2. Zarząd może upoważnić Prezydium Zarządu do podejmowania decyzji w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych.

§23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd lub WZ APdkp-SL.

§24. 1. Niniejszy regulamin zatwierdzono Uchwałą Zarządu APdkp-SL Nr 13/2011 z dn. 12.05.2011r. z mocą obowiązywania od dnia 15.05.2011 roku.

2. Wszystkie podjęte dotychczas decyzje w sprawach członków Aeroklubu na podstawie poprzedniego Regulaminu są ważne do czasu ich obowiązywania lub ich odwołania.

Prezes Zarządu APdkp-SL

Jan Zając

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.
Akceptuję