Inside energy, the Rolex Cosmograph replica omega watches for sale Daytona sequence 116520-78590 white wine menu pre-loaded with outstanding top quality different watches chronograph motion --4030 form motion, along with other suggestions, it is also pre-loaded with Rolex's "heart" -- using a adjustable inertia harmony wheel, fine-tuning the balance along with Breguet harmony springtime mess harmony wheel, sufficient reason audemars piguet replica uk for the brand inside regular 1931 new technology from the pendulum Tuo self-winding pieces. Rolex motion methodically delivered to the endorsed certification, name chronometer, witness its remarkable accuracy performance. After the festival, permit the Daytona wake the slumbering holiday getaway connected with that, a brand new life additional amazing, cherish just about every tiny of your respective to realize their particular worth. Inside current life, persons longines replica for women progressively be aware of top quality along with detail connected with life, apparel, precise apparel computer code seriously isn't probably the insufficient routine, a stylish style produce outstanding look at is obviously captivated guy. Many individuals believe that guys such as look at, only to keep to be able to pressure the grid, definitely that replica cartier watches for men cannot be the reason why most guys prefer to look at. For a start, the look at is a symbolic representation of a timely guy, persons may realize how to cherish living time period connected with life to be able to use just about every tiny to realize their particular worth. The truth is, the look at is a symbolic representation connected with mankind's rolex replica watches swiss for sale flavor, in a bizarre problem, perhaps no one observed which kind of match the brand, yet may be aware of the shoes, and also look at what flavor. Last but not least, the look at is usually an excellent significant other from the minds connected with replica watches guys, in the intense function and also amusement along with amusement, are generally interesting.

Regulamin członkowski

REGULAMIN CZŁONKOWSKI AEROKLUBU PODKARPACKIEGO-SL


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.    1.    Podstawowe prawa i obowiązki członków Aeroklubu Polskiego określone w Statucie Aeroklubu     Polskiego, przedstawione są w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.    Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego SL na podstawie § 8 ust. 6 Statutu określa dodatkowe prawa i obowiązki członków Aeroklubu Podkarpackiego SL oraz zasady nabywania, zawieszania, utraty i przywracania członkostwa i zawarł je w niniejszym „Regulaminie członkowstwa Aeroklubu Podkarpackiego SL”.
§2.    Zawarte w niniejszym „Regulaminie” prawa, obowiązki i zasady obowiązują wszystkich członków     Aeroklubu Podkarpackiego SL.
§3.    Użyte w treści regulaminu definicje lub skróty oznaczają:
•     Regulamin – Regulamin członkowstwa Aeroklubu Podkarpackiego SL.
•     Statut – Statut Aeroklubu Polskiego
•     Aeroklub – Aeroklub Podkarpacki SL
•    WZ A.Pdkp SL – Walne Zgromadzenie Aeroklubu Podkarpackiego SL
•     Zarząd – Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego SL
•     Członek (..) – osoba będąca członkiem Aeroklubu Polskiego, przyjęta w Aeroklubie Podkarpackim SL na członka stowarzyszonego, wspierającego lub zwyczajnego albo, któremu WZ APdkp SL nadało godność     członka honorowego Aeroklubu Podkarpackiego SL.

ROZDAZIAŁ 2

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI
§4.    Członkiem stowarzyszonym może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a)    nie jest aktualnie członkiem honorowym, zwyczajnym bądź wspierającym Aeroklubu;
b)    złożyła wypełnioną deklarację na członka stowarzyszonego wg ustalonego w załączniku wzoru ;
c)    nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec Aeroklubu;
§5.    1. Przyjęcie członka stowarzyszonego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
2.    Za datę przyjęcia członka stowarzyszonego uznaje się datę pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd     złożonej deklaracji.
3.    Członek stowarzyszony jest zobowiązany uiścić składkę wpisową w wysokości ustalonej przez Zarząd, w okresie do 14 dni od dnia, w którym rozpatrzono pozytywnie jego deklarację.
4.     W przypadku nie uiszczenia pierwszej składki wpisowej w terminie 30 dni od daty przyjęcia, decyzja Zarządu o przyjęciu jest nieważna.
§6.    1. Członkowie stowarzyszeni mogą korzystać z infrastruktury Aeroklubu Podkarpackiego w ramach prowadzonej przez siebie działalności statutowej (szkoleń) i zgodnie z ustalonymi zasadami lub regulaminami tej działalności.
2.    Członkowie stowarzyszeni mogą realizować swoją działalność statutową, zgodnie z ustalonymi zasadami lub regulaminami z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Członkowie stowarzyszeni  nie wcześniej jak po upływie 2 lat mogą ubiegać się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych składając określoną wzorem deklarację.
6. Członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa, na mocy Uchwały o afiliacji przez Aeroklub, automatycznie stają się członkami stowarzyszonymi A.Pdkp.

§7.    Członkowie stowarzyszeni oprócz praw i obowiązków statutowych są obowiązani przestrzegać postanowień uchwał, zarządzeń władz aeroklubu oraz terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Aeroklubu i wywiązywać się z zadeklarowanych lub ustalonych decyzją Zarządu świadczeń.


ROZDAZIAŁ 3

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
§8.    Członkiem wspierającym Aeroklubu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a)        nie jest członkiem zwyczajnym lub honorowym Aeroklubu Podk. SL,
b)        złożyła wypełnioną deklarację członka wspierającego,
c)        nie posiada żadnych innych zobowiązań wobec Aeroklubu.
§9.    1. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu APdkp SL.
2.    Za datę przyjęcia członka wspierającego uznaje się datę pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd     złożonej deklaracji.
3.    Członek wspierający jest zobowiązany uiścić pierwszą składkę wpisową w okresie do 14 dni od dnia,     w którym rozpatrzono pozytywnie jego deklarację.
4.    W przypadku nie uiszczenia pierwszej składki członkowskiej (wpisowej) w terminie 30 dni od daty przyjęcia, decyzja Zarządu o przyjęciu jest nieważna.
§10. 1.    Członkowie wspierający będący osobami fizycznymi, oprócz praw i obowiązków statutowych są obowiązani przestrzegać postanowień uchwał, zarządzeń władz aeroklubu oraz terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Aeroklubu i terminowo wywiązywać się z zadeklarowanych lub ustalonych decyzją Zarządu świadczeń.
2.    Prawa i obowiązki członków wspierających będący osobami prawnymi, ustala każdorazowo Zarząd zgodnie ze Statutem Aeroklubu.

ROZDAZIAŁ 4

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
§11.    Członkiem zwyczajnym Aeroklubu może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a)        nie jest członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego przyjętym w innym aeroklubie regionalnym;
b)        jest aktualnym członkiem stowarzyszonym Aeroklubu przez okres co najmniej  2 lat  ;
c)    bierze czynny udział w działalności co najmniej jednej sekcji specjalnościowej Aeroklubu;
d)    złożyła wypełnioną określoną wzorem deklarację członka zwyczajnego, zawierającą rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych sekcji specjalnościowej Aeroklubu Podkarpackiego SL, w której dana osoba działa w charakterze członka stowarzyszonego;
e)    nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec Aeroklubu.
§12.    1.    Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
2.        Za datę przyjęcia członka zwyczajnego (zmianę rodzaju członkostwa) uznaje się datę pozytywnego rozpatrzenia złożonej deklaracji przez Zarząd A.Pdkp.-SL.
3.    Członek zwyczajny jest zobowiązany uiścić składkę członkowską (wpisową) w wysokości ustalonej przez Zarząd ) i pierwszą składkę członkowską w zakresie odpowiednim dla członka zwyczajnego w okresie do 14  dni od dnia, w którym rozpatrzono pozytywnie jego deklarację.
4.    W przypadku nie uiszczenia składki członkowskiej (wpisowej) i pierwszej składki członkowskiej w terminie 30 dni w którym rozpatrzono pozytywnie jego deklarację, decyzja Zarządu o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych (zmianę rodzaju członkostwa) jest nieważna.
§13.    Członkowie zwyczajni oprócz praw i obowiązków wynikających ze Statutu są obowiązani przestrzegać     postanowień uchwał, zarządzeń władz Aeroklubu oraz terminowo regulować wszelkie zobowiązania     wobec Aeroklubu i terminowo wywiązywać się z zadeklarowanych lub ustalonych decyzją Zarządu świadczeń.

ROZDAZIAŁ 5

CZŁONKOWIE  HONOROWI
§14.     Za wybitną działalność na rzecz Aeroklubu lub w lotnictwie sportowym, członkowi Aeroklubu Podkarpackiego SL, będącego osobą  fizyczną i będącego członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego,  przyjętym w Aeroklubie Podkarpackim – SL, może być nadany status „Członka Honorowego Aeroklubu Podkarpackiego SL”.
§15.    Tytuł Członka Honorowego Aeroklubu Podkarpackiego SL na wniosek Zarządu przyznaje Walne Zgromadzenie     Aeroklubu Podkarpackiego SL.
§16.    Członkowie Honorowi Aeroklubu Podkarpackiego SL mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

ROZDAZIAŁ 6

NAGRODY I KARY ORGANIZACYJNE
§17. 1. Za aktywną działalność na rzecz Aeroklubu Podkarpackiego SL, członkowie Aeroklubu, mogą być wyróżniani następującymi nagrodami organizacyjnymi:
a)        pochwałą ustną;
b)        dyplomem uznania;
c)     nagrodą specjalną.
2.     Decyzje w sprawach przyznawania wyróżniania podejmuje Zarząd.
18.    Członkowie Aeroklubu, którzy działają na szkodę Stowarzyszenia bądź naruszają postanowienia     Statutu lub innych regulaminów, podlegają karom organizacyjnym wynikającym ze Statutu.

ROZDAZIAŁ 7

CZASOWE ZAWIESZANIE, UTRATA I PRZYWRACANIE CZŁONKOSTWA
§19. 1.        W przypadku zaistnienia sytuacji losowych, członek stowarzyszony, zwyczajny lub wspierający Aeroklubu może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o czasowe zawieszenie praw i obowiązków wynikających ze swojego członkostwa w Aeroklubie.
2. W czasie trwania zawieszenia członek nie posiada praw członka Aeroklubu Podkarpackiego-SL oraz zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz Aeroklubu.
3. W czasie trwania zawieszenia członek nie prowadzi działalności statutowej i nie może korzystać z infrastruktury Aeroklubu, zgodnie z ustalonymi zasadami lub regulaminami tej działalności.
§20.     Warunki i tryb rozpatrywania wniosku o zawieszenie członkostwa oraz zasady jego przywracania:
a)    uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Aeroklubu Polskiego i Podkarpackiego SL;
b)    czas trwania zawieszenia członkostwa zwyczajnego lub wspierającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące;
c)    o chęci zawieszenia członkostwa członek zwyczajny lub wspierający Aeroklubu pisemnie powiadamia Zarząd z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jednocześnie powód i czas trwania zawieszenia;
d)    zawieszenie członkostwa następuje na podstawie podjętej uchwały Zarządu;
e)    zawieszone członkostwo przywracane jest automatycznie po upłynięciu zadeklarowanego okresu;
f)    członek, który zawiesił swoje członkostwo, ma prawo skrócić okres zadeklarowanego zawieszenia, jednak jeżeli byłby on krótszy niż 12 miesięcy – zobowiązany jest opłacić  składki członkowskie za cały okres zawieszenia.
§21.  1.    Przynależność do Aeroklubu ustaje w przypadkach określonych w Statucie i zgodnie z procedurami w nim określonymi.
2. W przypadku ustania przynależności do Aeroklubu z powodów określonych w statucie o fakcie tym Zarząd Aeroklubu powiadamia Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego.
3.     Ustanie lub utrata członkostwa nie ogranicza prawa Aeroklubu do dochodzenia swoich roszczeń wobec byłych członków na drodze cywilno-prawnej.
4.    W przypadku osoby skreślonej z listy członków stowarzyszonych, wspierających lub zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy lub nie  wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, oraz gdy ta osoba wyraziła pisemnie chęć ponownego przyjęcia w poczet członków, a od momentu skreślenia nie upłynął jeszcze okres  6 miesięcy, Zarząd może podjąć decyzję o ponownym przyjęciu (przywróceniu członkostwa) bez konieczności uiszczania opłaty wpisowej pod warunkiem uregulowania przez tą osobę składek członkowskich na rzecz Aeroklubu Podkarpackiego SL i Polskiego za okres od momentu zalegania do czasu przywrócenia członkostwa.


ROZDAZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22. 1.    Deklaracje członkowskie winny być rozpatrzone przy okazji najbliższego posiedzenia Zarządu, nie później niż 3 miesiące od daty złożenia deklaracji.
2.    Zarząd może upoważnić Prezydium Zarządu do podejmowania decyzji w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych.
§23.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd lub WZ A.Pdkp SL.
§24.     1.    Niniejszy regulamin zatwierdzono Uchwałą Zarządu A.Pdkp SL Nr  13/2011 z dn. 12.05.2011r. z mocą obowiązywania od dnia  15.05.2011 roku.
2. Wszystkie podjęte dotychczas decyzje w sprawach członków Aeroklubu na podstawie poprzedniego Regulaminu są ważne do czasu ich obowiązywania lub ich odwołania.

                                           Prezes Zarządu A.Pdkp – SL
Jan Zając

70-410
70-461
70-462
200-120
70-488
MB2-703
70-411
MB5-705
C_TADM51_731
70-346
70-486
70-347
70-480
70-483
70-412
70-463
MB2-700
70-417
C_TAW12_731
400-101
MB2-702
70-487
70-243
VCP-550
70-414
70-466
100-101
JN0-102
VCP550
640-554
70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
350-001
700-505
640-911
M70-301
70-489
220-802
700-501
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
CCD-410
70-341
70-464
70-680
74-335
350-018
C_TFIN52_66
HP0-J73
70-687
ICBB
70-457
N10-005
1Z0-061
220-801
70-465
C4090-958
MB6-700
OG0-093
646-206
EX0-001
70-413
M70-201
117-101
810-420
C2180-276
C4040-221
1Z0-599
350-029
820-421
C_THR12_66
117-102
70-342
70-460
74-338
MB6-871
200-101
70-484
C2090-303
MB6-886
1Z0-481
1Z0-899
400-051
70-246
70-496
74-343
C2180-278
MB7-702
1Z0-051
1Z0-144
312-50v8
70-685
C_A1FIN_10
C4040-108
PMI-001
1Z0-478
98-349
C_TSCM52_66
CISSP
300-209
70-247
70-332
E10-001
NS0-156
NS0-504
642-732
300-206
640-461
642-813
C_HANASUP_1
70-488
HP2-E59
PEGACLSA_6.2V2
70-336
A00-240
C2020-612
200-120
1Z0-062
300-207
70-459
98-365
C_TBW45_70
CBAP
MB6-869
MB7-701
200-120
1Z0-803
98-364
C_GRCAC_10
PRINCE2
350-080
640-864
C2180-317
117-201
70-485
70-498
98-372
C2020-702
70-488
1Y0-200
70-178
70-640
CV0-001
MB6-872
SK0-003
VCP-510
C_HANATEC131
C2180-275
JN0-360
MB6-870
VCAD510
640-722
70-646
C4090-452
E20-390
JN0-660
1Y0-400
1Y0-A20
1Z0-507
4A0-101
640-916
642-447
642-832
70-415
70-686
70-688
74-325
A00-211
C_FSUTIL_60
C2020-622
C2090-540
3001
3107
1Z0-053
1Z0-804
201-01
642-902
70-672
98-361
98-367
BH0-013
C2020-011
C2020-632
C4040-122
C4040-225
C4060-155
CLO-001
FCBA
1Z0-897
350-050
640-692
70-337
70-689
74-344
C2150-197
C2180-374
M2020-615
NS0-155
P2090-032
050-720
1Z0-485
1Z0-807
70-642
70-673
820-422
A00-212
C_TBIT44_731
C2020-701
C2090-610
C2150-195
C4090-450
LX0-101
NS0-145
OG0-092
300-115
3I0-012
642-874
642-997
70-177
70-416
98-366
C_TFIN22_64
C_TPLM30_65
C2020-703
C2030-283
C2040-406
C2180-277
MB2-703
1Z0-061
CCA-500
CSSBB
E20-007
E20-547
JN0-343
LX0-102
117-202
1Z0-047
1Z0-052
1Z0-058
1Z0-418
1Z0-456
70-492
200-120
70-532
C_TB1200_88
C2010-571
C2020-180
C2030-280
C2090-614
C2160-669
C4040-123
C4040-129
C4120-782
640-722
100-101
640-911
642-997
70-411
220-801
NS0-101
OG0-091
000-080
1Y0-300
1Z0-027
74-409
74-674
98-363
C2020-001
C2040-407
C4040-332
C4090-959
CCA-410
CSSLP
E20-002
EX0-117
HP0-M48
HP2-T23
SG0-001
SY0-301
SY0-401
VCAC510
1D0-610
1Z0-474
1Z0-554
1Z0-567
200-001
250-310
250-371
640-878
642-242
700-038
A00-250
C2010-597
C2180-273
70-410
70-461
70-462
200-120
70-488
JN0-332
MB7-700
PC0-001
PMI-SP
S90-09A
220-801
220-802
N10-005
SY0-301
000-221
00-780
N0-101
1z0-051

cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  |