Inside energy, the Rolex Cosmograph replica omega watches for sale Daytona sequence 116520-78590 white wine menu pre-loaded with outstanding top quality different watches chronograph motion --4030 form motion, along with other suggestions, it is also pre-loaded with Rolex's "heart" -- using a adjustable inertia harmony wheel, fine-tuning the balance along with Breguet harmony springtime mess harmony wheel, sufficient reason audemars piguet replica uk for the brand inside regular 1931 new technology from the pendulum Tuo self-winding pieces. Rolex motion methodically delivered to the endorsed certification, name chronometer, witness its remarkable accuracy performance. After the festival, permit the Daytona wake the slumbering holiday getaway connected with that, a brand new life additional amazing, cherish just about every tiny of your respective to realize their particular worth. Inside current life, persons longines replica for women progressively be aware of top quality along with detail connected with life, apparel, precise apparel computer code seriously isn't probably the insufficient routine, a stylish style produce outstanding look at is obviously captivated guy. Many individuals believe that guys such as look at, only to keep to be able to pressure the grid, definitely that replica cartier watches for men cannot be the reason why most guys prefer to look at. For a start, the look at is a symbolic representation of a timely guy, persons may realize how to cherish living time period connected with life to be able to use just about every tiny to realize their particular worth. The truth is, the look at is a symbolic representation connected with mankind's rolex replica watches swiss for sale flavor, in a bizarre problem, perhaps no one observed which kind of match the brand, yet may be aware of the shoes, and also look at what flavor. Last but not least, the look at is usually an excellent significant other from the minds connected with replica watches guys, in the intense function and also amusement along with amusement, are generally interesting.

Klub Seniorów

ks001

ks002

 

PATRON KROŚNIEŃSKIEGO KLUBU SENIORÓW
gen. pil. inż. LUDOMIŁ A. RAYSKI
29.12.1892 – 11.04.1977

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa
przy Aeroklubie Podkarpackim

ul. Żwirki i Wigury 9
38 -400 KROSNO

MOTTO:
„Ale nie niszczcie przeszłości ołtarzy,
Choć sami macie wspanialsze wznieść,
Bo na nich się jeszcze święty płomień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I Wy winniście im cześć !!!”
/A. Asnyk/

 

17 listopada 1981r Uchwałą Zebrania Założycielskiego powołano do życia Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Podkarpackim. Na tymże zebraniu, na wniosek Kol. Władysława Kubowicza, nadano Klubowi imię gen. Ludomiła Rayskiego, wychowanka krośnieńskiego Gimnazjum i jednego z inicjatorów budowy węzła lotniskowego w Krośnie.

W skład pierwszego Zarządu Klubu weszli:

Kol. Balcerzak Feliks – Przewodniczący Zarządu
Kol. Kubowicz Władysław – z-ca Przewodniczącego
Kol. Tenerowicz Franciszek – Sekretar
Kol. Makulski Bronisław – Skarbnik
Kol. Kusiba Józef – Członek Zarządu

Powołano również Zespół Historyczny w skład, którego weszli:

Kol. Kusiba Józef – Przewodniczący Zespołu
Kol. Postępski Zdzisław – Członek Zespołu
Kol. Litwiński Bogdan – Członek Zespołu

Powołano także Zespół Organizacyjny w składzie:

Kol. Tenerowicz Franciszek – Przewodniczący
Kol. Chodorowski Zbigniew – Członek
Kol. Szuber Zbigniew – Członek
Kol. Zajdel Zygmunt – Członek

26 listopada 1981r pismem L.dz. 4/81, Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. L. Rayskiego przy Aeroklubie Podkarpackim wystąpił do Rady Seniorów Lotnictwa – Zarządu Głównego Aeroklubu PRL z wnioskiem o zatwierdzenie. W dniu 7 grudnia 1981r Rada Seniorów Lotnictwa ZG APRL zatwierdziła powstanie Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie.
Na dzień dzisiejszy Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa działa i funkcjonuje w oparci o nowy Regulamin Klubów Seniorów Lotnictwa wydany przez Zarząd Aeroklubu Polskiego – zatwierdzony w dniu 27 lutego 2001r.
W oparciu o ustalenia nowego Regulaminu KSL w dniu 14 lutego 2005r., Uchwałą Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego reaktywowana została afiliacja Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa przez Aeroklub Podkarpacki – Szkołę Lotniczą w Krośnie.
Na podstawie tej Uchwały wszyscy członkowie KKSL automatycznie stali się członkami zrzeszonymi Aeroklubu Podkarpackiego. Uchwała ta również powołała do życia kolejną sekcję A. Pdkp., którą będzie Sekcja Historyczna (w trakcie organizowania). Trzon tej sekcji stanowić będą chętni członkowie KKSL, którzy po opłaceniu składek członkowskich będą mogli uzyskać status członka zwyczajnego Aeroklubu Podkarpackiego.

Nowy Regulamin KSL stawia przed członkami szereg zadań i obowiązków, a między innymi:

pkt.2.1 Celem Klubów Seniorów Lotnictwa jest:

 1. współdziałanie w rozwoju polskiego lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego popularyzacji w społeczeństwie oraz pielęgnowania tradycji polskich skrzydeł,
 2. realizowanie przedsięwzięć zmierzających do utrzymania dobrego stanu psychofizycznego swych członków, stwarzanie przyjaznej atmosfery poprawiającej ich samopoczucie i wzajemne koleżeńskie zbliżenie,
 3. opieka społeczna i pomoc materialna Kolegom lotnikom i ich rodzinom.

pkt.2.2 Dla osiągnięcia tych celów Klub:

 1. współpracuje z władzami terenowymi Aeroklubu Polskiego i przedstawicielami innych instytucji i organizacji lotniczych,
 2. współpracuje lub bierze udział w konferencjach, sympozjach i innych publicznych wystąpieniach lotniczych,
 3. w miarę możliwości gromadzi i opracowuje materiały z historii lotnictwa, dbając o ich stan, utrzymuje łączność z młodzieżą lotniczą, organizuje klubowe spotkania koleżeńskie, dbając szczególnie o okrągłe rocznice wiekowe swych członków,
 4. występuje z wnioskami o udzielenie pomocy materialnej, wyróżnień oraz innych świadczeń dla członków Klubu i ich rodzin.

pkt.3.1 Członkiem Klubu Seniorów Lotnictwa może być obywatel Polski wyróżniający się

długoletnim stażem pracy zawodowej lub społecznej w lotnictwie, który jest lub był:

 1. członkiem personelu latającego,
 2. konstruktorem lotniczym lub pracownikiem technicznym lotnictwa zatrudnionym bezpośrednio przy budowie, naprawie lub obsłudze sprzętu lotniczego,
 3. działaczem społecznym lotnictwa w organizacjach lotniczych, klubach i aeroklubach,
 4. pracownikiem organów kontroli lub nadzoru ruchu lotniczego,
 5. pracownikiem naukowym, literatem, publicystą, dziennikarzem, plastykiem itp. wyspecjalizowanym w zagadnieniach lotniczych z dziedziny techniki, ekonomi, prawa, sztuk pięknych, medycyny, itp.,
 6. modelarzem lotniczym i kosmicznym lub działaczem tej dziedziny.
  Od wszystkich wymienionych wymagany jest w zasadzie:
  – co najmniej 10-letni okres pracy lub działalności lotniczej,
  – ukończony 50-ty rok życia.

pkt.3.2 Członków KSL przyjmuje Zarząd Klubu i wydaje im legitymację członkowską.

pkt.4 Władze Klubu Seniorów Lotnictwa.

pkt.4.1 Władzami Klubu Seniorów Lotnictwa są:

 1. ogólne zebranie członków Klubu,
 2. Zarząd Klubu.

pkt.4.2 Zarząd Klubu Seniorów Lotnictwa składa się z 3 – 7 członków sprawujących funkcje:

 1. przewodniczącego,
 2. sekretarza,
 3. skarbnika, oraz – zależnie od liczebności Klubu i zakresu jego działania,
 4. zastępcy przewodniczącego,
 5. 1 – 3 członków Zarządu kierujących zespołami problemowymi.

pkt.4.3 Przewodniczący Klubu Seniorów Lotnictwa lub w jego zastępstwie inny członek Klubu może brać udział w posiedzeniach Zarządu Aeroklubu Regionalnego z głosem doradczym.
pkt.4.4 Kadencja Zarządu Klubu Seniorów Lotnictwa trwa cztery lata.
pkt.4.5 Ogólne zebrania członków Klubu odbywają się przynajmniej raz w roku.

Posiedzenia Zarządu Klubu – co najmniej raz w miesiącu.

 

UWAGA!!! Zarząd KKSL obraduje w Sali Historii i Tradycji (na lotnisku) w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17-tej. 
Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich Członków Klubu 
i sympatyków lotnictwa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA !!!

cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  |